TB vv đăng ký học các học phần môn chung, học phần Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên các khóa trong toàn trường

Phòng Đào tạo thông báo về việc đăng ký học các học phần môn chung, học phần Giáo dục thể chất học kỳ I năm học 2018-2019 cho sinh viên các khóa trong toàn trường.

  • Thông báo chi tiết về việc đăng ký học phần học kì I năm học 2018 – 2019:

  • Thời khóa biểu các môn chung học kì I năm học 2018 – 2019: xem tại đây
  • Thời khóa biểu các môn Giáo dục thể chất học kì I năm học 2018 – 2019: