All posts by lanhuong

Thông báo về kế hoạch học GDQP-AN năm 2018

Phòng Đào tạo ĐHNN thông báo kế hoạch học GDQPAN năm 2018 gồm các thông báo đính kèm: 1. Thông báo số 362/TB-ĐHNN ngày 19/4/2018 về kế hoạch học GDQPAN năm 2018 của Trường ĐHNN. 2. Danh sách sinh viên đã đăng ký học GDPQ năm 2018. 3. Kế hoạch số 179/KH-QPAN ngày 18/4/2018

THÔNG BÁO: Về việc đăng ký học các học phần môn chung, học phần Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên các khóa trong toàn trường

Phòng Đào tạo thông báo về việc đăng ký học các học phần môn chung, học phần Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên các khóa trong toàn trường. Thông báo chi tiết về việc đăng ký học phần học kì