miễn học – Page 2 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: miễn học

Sticky Post

QĐ 2158 (05/9/2019) ban hành Quy định công nhận các chứng chỉ ngoại ngữ để xét miễn học, ghi điểm các học phần và xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ chuyên tại Trường ĐHNN (áp dụng từ QH2019)

Quyết định số 2158 (05/9/2019) ban hành Quy định công nhận các chứng chỉ ngoại ngữ để xét miễn học, ghi điểm các học phần và xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ chuyên tại Trường ĐHNN (áp dụng từ QH2019)

Thông báo về kế hoạch công nhận chứng chỉ để xét miễn học, ghi điểm học phần và xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ chuyên năm học 2019-2020

Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020, nhà trường hướng dẫn cụ thể về kế hoạch xét công nhận chứng chỉ để xét miễn học, ghi điểm học phần và xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ chuyên năm học 2019-2020 cho sinh viên các khóa