Thông báo – Page 11 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Thông báo

TB 138 (15.02.2019) về kế hoạch xét công nhận chứng chỉ để xét miễn học, ghi điểm học phần và xét CĐR NN chuyên cho SV chính quy học kỳ II năm học 2018-2019

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN ban hành Thông báo số 138/TB-ĐHNN ngày 15/02/2019 về kế hoạch xét công nhận chứng chỉ để xét miễn học, ghi điểm học phần, xét CĐR NN chuyên 2018-2019 cho sinh viên chính quy, cụ thể như sau: Mẫu

TB 1359 (10/12/2018) về kế hoạch công nhận chứng chỉ để xét miễn thi, ghi điểm học phần Tin học cơ sở 2 học kỳ II năm học 2018 – 2019

Căn cứ Quyết định số 2285/QĐ-ĐHNN ngày 26/10/2018 về việc ban hành Quy định công nhận các chứng chỉ IC3 và chứng chỉ MOS để xét miễn thi, ghi điểm học phần Tin học cơ sở 2 (mã học phần INT1004) của Trường ĐHNN-ĐHQGHN; Thực

TB 1188 (29/10/2018) về việc xét công nhận chứng chỉ để xét miễn học, ghi điểm học phần, xét miễn CĐR NN chuyên cho sinh viên CTĐT thứ hai năm học 2018-2019

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN ban hành Thông báo số 1188/TB-ĐHNN ngày 29/10/2018 về việc xét công nhận chứng chỉ để xét miễn học, ghi điểm học phần, xét miễn CĐR NN chuyên 2018-2019 cho sinh viên CTĐT thứ hai (Bằng kép), cụ thể

QĐ 2285 (26/10/2018) ban hành Quy định về việc công nhận chứng chỉ IC3, MOS để xét miễn thi, ghi điểm học phần Tin học cơ sở 2

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN ban hành Quyết định số 2285/QĐ-ĐHNN ngày 26/10/2018 Quy định về việc công nhận chứng chỉ IC3, MOS để xét miễn thi, ghi điểm học phần Tin học cơ sở 2, cụ thể như sau: Mẫu đơn xét miễn

TB 1068 (09/10/2018) vv tổ chức workshop “Giới thiệu Hệ thống Elearning, Trung tâm Học liệu và Dự án tăng cường văn hóa đọc trong sinh viên trường ĐHNN”

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019 đối với các chương trình đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo kế hoạch tổ chức workshop “Giới thiệu Hệ thống Elearning, Trung

Thông báo về kế hoạch học GDQP-AN năm 2018

Phòng Đào tạo ĐHNN thông báo kế hoạch học GDQPAN năm 2018 gồm các thông báo đính kèm: 1. Thông báo số 362/TB-ĐHNN ngày 19/4/2018 về kế hoạch học GDQPAN năm 2018 của Trường ĐHNN. 2. Danh sách sinh viên đã đăng ký học GDPQ năm 2018. 3. Kế hoạch số 179/KH-QPAN ngày 18/4/2018